Phân hệ Tiền lương Tổng Quát (Generic Payroll system)

Phân hệ Tiền lương Tổng quát là một phân hệ cơ bản được thiết kế một cách tổng quát để phục vụ cho mọi quy tắc quản lý lương một cách cơ bản và tổng quát nhất, đồng thời sẵn sàng để tích hợp với các phân hệ khác để nâng cao và mở rộng chức năng cho việc quản lý lương tổng thể cho Doanh nghiệp.

Một số tính năng tiêu chuẩn của phân hệ này như sau

  • Chi tiết nhân viên
  • Hợp đồng nhân viên
  • Hợp đồng dựa trên hộ chiếu
  • Trợ cấp/Giảm trừ
  • Cho phép cấu hình lương cơ bản/tổng/thực thu
  • Phiếu lương nhân viên/li>
  • Đăng ký tiền lương hàng tháng
  • Tích hợp với phân hệ quản lý ngày nghỉ phép