Blog

LIFO & FIFO: Các phương pháp quản lý hàng tồn kho

Nguyễn Liên
tháng 3 2015 — 2841 views FIFO LIFO Nhập sau xuất trước Nhập trước xuất trước Quản lý kho

Quản lý kho hàng thật đơn giản với các chức năng tự động của ERPOnline

Nguyễn Liên
tháng 3 2015 — 165 views Giải pháp ERPOnline Odoo Quản lý kho