Blog

LIFO & FIFO: Các phương pháp quản lý hàng tồn kho

Nguyễn Liên
tháng 3 2015 — 2837 views FIFO LIFO Nhập sau xuất trước Nhập trước xuất trước Quản lý kho