Cơ hội

  • Từ cơ hội đến báo giá

    Module thêm một shortcut trên một hay nhiều trường hợp cơ hội của phân hệ CRM.

    Shortcut này cho phép bạn tự động tạo một đơn ván hàng dựa trên trường hợp được chọn. Nếu trường hợp khác nhau đều mở (một danh sách), ứng dụng sẽ tạo một đơn hàng cho trường hợp đó. TRường hợp đó sẽ đóng và kiên kết tự động với các đơn hàng.

    Chúng tôi khuyên bạn nên cài module này, nếu bạn cài đặt cả module bán hàng và CRM.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang