Business Intelligence

 • Business Intelligence

  Statistics About Your Data

   

  bi statistic

  Odoo gives you an easy way to see the statistics about any of your important data.

  You can create detailed reports and graphs in any format you need - all that in few simple clicks. 

  No need for specialized program to create graphs and charts

  bi statistic

   

  Heat Map

   

  This amazing open source system offers you a feature that shows you the heat map, so you can easily understand the progress of all your projects and other activities. You can highlight the data - how many hours were spent on which project/task/etc. It's useful for tracking the progress and evaluation of each activity.

   

  Filter Option

   

  You can filter each analysis, with the sample filters or based on your own preference.

  Easy way to get the exact information you need. You don't have to install any programs to create graphs and charts - everything can be done with Odoo's data analysis software.

  Odoo's report creation software allows you to create specififed reports and analysis on the go - you can create all documents you need with few simple clicks; either from a template or with your own criteria.

  bi filter

   

  Track The Process

   

  bi track

  Track the process of each activity (project, report, invoice,..) and get statistical information on all topics.
  You can see everything in a tabular chart, with clean breakdown structure. 

  Business Intelligence app offers you the best tools for keeping track and clean overview of all your important data.

  In comparison with other examples of such app on the market, Odoo offers you great, user-friendly, simple, fast and fully integrated software.

 • Business Intelligence (Trí tuệ doanh nghiệp - BI)

  Thống kê dữ liệu

  bi statistic

  ERPOnline/Odoo giúp bạn một cách dễ dàng để xem các số liệu thồng kê về bất kỳ dữ liệu quan trọng nào.

  Bạn có thể tạo các báo cáo chi tiết và đồ thị trong bất kỳ định dạng nào bạn cần - tất cả trong vài cú nhấp chuột đơn giản

  Không cần thiết cho chương trình chuyên dụng để tạo ra các đồ thị và biểu đồ

  bi statistic

  Biểu đồ dnagj bảng đồ nhiệt (Heat map)

  Hệ thống mã nguồn mở tuyệt vời này cung cấp cho bạn một tính năng đó cho bạn thấy các bản đò nhiệt, vì vậy bạn có thể dễ dàng hiểu được sự phát triển của tất cả các dự án và các hoạt động khác. Bạn có thể đánh dấu các dữ liệu - bao nhiêu giờ đã được sử dụng cho từng dự án, nhiệm vụ... Nó rất hữu ích cho việc theo dõi tiến độ và đánh giá của từng hoạt động.

  Bộ lọc tuỳ chọn

  Bạn có thể lọc mỗi phân tích, với các bộ lọc mẫu hoặc dựa trên nhu cầu riêng của bạn.

  Đây là cách dễ dàng để có được thông tin chính xác mà bạn cần. Bạn không cần phải cài đặt bất kỳ chương trình để tạo ra các đồ thị và biểu đồ -. Tất cả mọi thứ có thể được thực hiện với phần mềm phân tích dữ liệu của ERPOnline/Odoo

  phần mềm tạo báo cáo của ERPOnline/Odoo cho phép bạn tạo ra các báo cáo và phân tích - bạn có thể tạo ra tất cả các tài liệu bạn cần với vài cú nhấp chuột đơn giản từ một mẫu có sẵn hoặc với nhu cầu của bạn.

  bi filter

  Track The Process

  bi track

  Theo dõi tiến trình của từng hoạt động.. (Dự án, báo cáo, hóa đơn, ..) và nhận được thông tin thống kê về tất cả các chủ đề

  Bạn có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ trong một biểu đồ dạng bảng, với cấu trúc chi tiết rõ ràng.

  Ứng dụng Business Intelligence cung cấp cho bạn những công cụ tốt nhất cho việc theo dõi và tổng hợp rõ ràng của tất cả các dữ liệu quan trọng.

  So với các ví dụ khác của các ứng dụng như vậy trên thị trường, ERPOnline/Odoo cung cấp cho bạn một phần mềm tuyệt vời, thân thiện, đơn giản, nhanh chóng và tích hợp đầy đủ.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang