Budget

 • Budgets Management

  This module allows accountants to manage analytic and crossovered budgets.

  Once the Budgets are defined (in Invoicing/Budgets/Budgets), the Project Managers can set the planned amount on each Analytic Account.

  The accountant has the possibility to see the total of amount planned for each Budget in order to ensure the total planned is not greater/lower than what he planned for this Budget. Each list of record can also be switched to a graphical view of it.

  Three reports are available:

  1. The first is available from a list of Budgets. It gives the spreading, for these Budgets, of the Analytic Accounts.
  2. The second is a summary of the previous one, it only gives the spreading, for the selected Budgets, of the Analytic Accounts.
  3. The last one is available from the Analytic Chart of Accounts. It gives the spreading, for the selected Analytic Accounts of Budgets.
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang