Anaytic Accounting

 • Multiple Analytic Plans

  This module allows to use several analytic plans according to the general journal.

  Here multiple analytic lines are created when the invoice or the entries are confirmed.

  For example, you can define the following analytic structure:

  • Projects
   • Project 1
    • SubProj 1.1
    • SubProj 1.2
   • Project 2
  • Salesman
   • Eric
   • Fabien

  Here, we have two plans: Projects and Salesman. An invoice line must be able to write analytic entries in the 2 plans: SubProj 1.1 and Fabien. The amount can also be split.

  The following example is for an invoice that touches the two subprojects and assigned to one salesman:

  • Plan1
   • SubProject 1.1: 50%
   • SubProject 1.2: 50%
  • Plan2
   • Eric: 100%

  So when this line of invoice will be confirmed, it will generate 3 analytic lines,for one account entry.

  The analytic plan validates the minimum and maximum percentage at the time of creation of distribution models.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang