Trong ERPOnline / Odoo, một dự án được thể hiện bởi một bộ các tác vụ cần được hoàn thành. Các dự án có cấu trúc phả hệ giúp bạn có thể chi một dự án thành nhiều dự án con. Nếu như tài khoản quản trị phản ảnh các hoạt động trong quá khứ thì vai trò của dự án là lên kế hoạch trong tương lai. Mặc dù có sự liên kết chặt chẽ với nhau nhưng chúng vẫn là hai khái niệm khác nhau.

Mặc định trên mỗi Dự án bạn sẽ có thông tin về Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc dự kiến, đồng thời trên mỗi Nhiệm vụ bạn cũng có Ngày bắt đầu và Ngày kết thúc dự kiến. Tuy nhiên, nếu chỉ như vậy, bạn sẽ không biết được dự án của mình đến thời điểm hiện tại đã thực hiện được bao nhiểu phần trăm? Vì vậy bạn cần phải theo dõi được thời gian (số giờ) thực hiện dự án

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang