Module này cho phép kế toán quản lý ngân sách một cách có hệ thống và chi tiết.

Một khi ngân sách được xác định ( trong kế toán/các ngân sách/ ngân sách), quản lý dự án có thể lập kế hoạch số tiền dự kiến cho mỗi tài khoản kế toán quản trị.

Kế toán có thể xem tổng số tiền dự kiến cho ngân sách của mỗi đơn hàng để  đảm bảo tổng kế hoách không cao hay thấp hơn những số liệu dự kiến cho khoản ngân sahcs đó. Mỗi danh sách bản ghi có thể được chuyển đổi dễ dàng để xem dưới dạng đồ thị.

Ba báo cáo có sẵn:

  • Đầu tiên là bản báo cáo có sẵn các khoản ngân sách, cung cấp hết các thông tin của các ngân sách, của tài khoản quản trị
  • Thứ hai là một bản báo cáo tóm tắt, chỉ cung cấp các thông tin với các khoản ngân sách được chọn, của tài khoản quản trị.
  • Cuối cùng là có các báo cáo có sẵn từ các hoặc đồ kế quản quản trị. Cung cấp thông tin thuộc các tài khoản quản trị được chọn của ngân sách.
ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang