Module này cung cấp phương pháp kế toán Anglo-Saxon bằng cách thay đổi logic kế toán với việc giải quyết hàng tồn kho

Sự khác biệt giữa các kế toán Anglo-Saxon và Rhine (hay còn gọi là kế toán Continental) là thời điểm lấy giá vốn hàng bán để tính toán chi phí bán hàng. Kê toán Anglo-Saxons lấn giá vốn khi hoá đơn bán hàng được khời tạo,  kế toán Continental sẽ tính giá vốn ngay khi hàng hoá được chuyển đi.

Module này sẽ thêm chức năng này bằng cách sử dụng một tài khoản tạm thời, để lưu trữ các giá trị của hàng hóa được vận chuyển và sẽ đặt đối ứng tài khoản tạm thời này khi hóa đơn được tạo ra để chuyển số tiền này vào tài khoản nợ hoặc có. Thứ hai, chênh lệch giá giữa giá mua thực tế và giá tiêu chuẩn của sản phẩm cố định được đặt trên một tài khoản riêng. 

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
012 2222 1004
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang