Phân hệ Tri thức thực chất là một hệ thống quản lý tài liệu hoàn chỉnh (Documents Management System) cũng cấp cho toàn doanh nghiệp một cơ sở dữ liệu tài liệu đầy đủ. Có thể ứng dụng phân hệ này vào việc quản lý tài liệu tập trung, xây dựng các tài liệu nội bộ (hướng dẫn quy trình công việc, xây dựng ISO, hệ thống đào tạo nội bộ, văn bản nội bộ, v.v.).

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang