Phân hệ này quản lý toàn bộ các loại tài sản (sở hữu bởi Doanh nghiệp, Tổ chức hay một cá nhân). Phân hệ cũng cho phép trích khấu hao theo nguyên tắc đặt trước đối với các loại Tài sản Cố định (TSCĐ). Việc trích khấu hao theo quy tắc định trước có thể được thực hiện định kỳ thủ công hoặc tự động bằng hệ thống ERP, tùy theo yêu cầu của Nhà Quản trị.

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang