Gamification

 • Gamification

  Ready, Set, Go!

   

  Ready, Set, Go!

  The Gamification app of Odoo offers you simple and creative ways to motivate and evaluate your employees in the workplace.

  By definition, this app gives you tools to challenge employees to reach specific targets.
  Goals are assigned through challenges to evaluate and compare team members with each other and through time.

  You can create a template from various examples and choose any form for the challenge, based on your company's needs - such as number of new leads, time to qualify a lead or the total amount invoiced in a specific week, month or any other time frame based on your management preferences.

  gamification

   

  Challenge Your Employees Effectively

   

  gamification challenge
   
  Odoo's software gives you a powerful new model for the motivation of your employees. You can create various challenges, set goals and targets that you want to achieve.
  Use the dashboards to see the status of each challenge and the progress of each employee - this sample view can show you the answers to all your questions about the challenges.
   

  Employee Motivation And Effective Information System

   

  Motivate your employees and get better results. This exciting feature allows you to motivate your employees in a simple and creative way that leads to raised performance in business.

  No need for complicated motivational techniques or other ideas. Such system of "games" gives your employees extra boost to work harder on reaching their goals.

  gamification lead
   

  Employee Motivation Reward System

   
  gamification reward

  Employees can be evaluated and rewarded for reaching their targets and goals.

  For non-numerical achievements, you can grant them various badges. From a simple "thank you" to an exceptional achievement, a badge is an easy way to express gratitude to employees for their good work.

 • Phân hệ Gamification

  Đặt ra các thách thức để Nâng cao năng suất lao động

  Thách thức và khuyến khích nhân viên của bạn.

   

  Gamification 1

   

  Khuyến khích, thúc đẩy, và thách thức đội ngũ nhân viên bạn.

   

  Gamification 2

  Ứng dụng Gamification của ERPOnline cung cấp cho bạn những cách đơn giản và sáng tạo để thúc đẩy và đánh giá nhân viên của bạn.

  Theo định nghĩa, ứng dụng này cung cấp cho bạn các công cụ để thách thức các nhân viên nhằm đạt được mục tiêu cụ thể.

  Mục tiêu được gán thông qua những thách thức để đánh giá và so sánh các thành viên trong nhóm với nhau thời gian và thông qua thời gian thực hiện.

  Bạn có thể tạo một mẫu có sẵn từ các ví dụ khác nhau và lựa chọn bất kỳ hình thức cho các thách thức, dựa trên nhu cầu của công ty bạn - như số lượng khách hàng tiềm năng mới, thời gian để hội đủ điều kiện một nguồn dẫn hoặc tổng số tiền hóa đơn trong một tuần, tháng hoặc bất kỳ khung thời gian cụ thể nào khác quản lý dựa trên sở thích của bạn.

   

  Thách thức nhân viên của bạn có hiệu quả

   

  Phần mềm của ERPOnline cung cấp cho bạn một mô hình mới mạnh mẽ để tăng động lực làm việc của nhân viên. Bạn có thể tạo ra những thách thức khác nhau, thiết lập mục tiêu mà bạn muốn đạt được.

  Sử dụng các biểu đồ để xem tình trạng của mỗi thách thức và sự tiến bộ của từng nhân viên - xem mẫu này có thể cho bạn câu trả lời cho tất cả câu hỏi của bạn về những thách thức.

  Gamification 3

   

  Động lực của nhân viên và hệ thống thông tin hiệu quả

   

  Gamification 4

  Khuyến khích nhân viên của bạn và có được kết quả tốt hơn. Tính năng thú vị này cho phép bạn để thúc đẩy nhân viên của bạn một cách đơn giản và sáng tạo dẫn làm tăng hiệu suất trong kinh doanh.

  Không cần cho tạo các cách tăng động lực phức tạp hay ý tưởng khác. Tính chất của "games" cho nhân viên của bạn tăng thêm năng suất lao động vào việc đạt mục tiêu của mình.

   

  Hệ thống khen thưởng thành tích của nhân viên

  Nhân viên có thể được đánh giá và khen thưởng vì đạt được mục tiêu của mình.

   

  Đối với những thành tựu không đong đếm được, bạn có thể cấp cho họ phù hiệu khác nhau. Từ một đơn giản "cảm ơn" với một thành tích đặc biệt, một huy hiệu... là một cách dễ dàng để bày tỏ lòng biết ơn đến các nhân viên làm tốt công việc của mình.

  Gamification 5

 • Xây dựng hệ thống KPI với Gamification

  Hướng dẫn xây dựng Hệ thống Đánh giá thực hiện công việc (KPI - Key Performance Index) bằng lý thuyết Gamification tích hợp trong giải pháp phần mềm ERPOnline

ERPOnline được xây dựng & phát triển trên nền tảng phần mềm nguồn mở Odoo (tên cũ là OpenERP) cho phép các Tổ chức, Doanh nghiệp triển khai & ứng dụng phần mềm Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp (ERP) và Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) trực tuyến dưới hình thức SaaS (Software as a Service - Phần mềm kiểu Dịch vụ) với chi phí mà mọi tổ chức và doanh nghiệp đều chấp nhận được.
Công ty TNHH Tự động hoá Hàng hải T.V.T
 Số 40 An Lạc 2, P. So Dau, Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
0923 254 154
0225 7300 088 - 0225 7300 188
Kinh doanh sales@ma.tvtmarine.com
Hoá đơn & Thanh toán billing@ma.tvtmarine.com
Hỗ trợ Kỹ thuật support@ma.tvtmarine.com
Đầu trang