SMS Nhắc việc

  • Bổ sung Module tích hợp chức năng nhắn tin SMS cho ERPOnline

    Phân hệ nhắn tin SMS (TO SMS Client) vừa chính thức được bổ sung vào ERPOnline. Phân hệ này có thể tích hợp với nhiều SMS Gateway cùng lúc để cho phép người dùng dễ dàng nhắn tin cho một hoặc nhiều khách hàng, phục vụ cho mục đích tiếp thị, marketing, v.v.

    Ngoài ra, TO SMS Client cũng bổ sung thêm một loại Server Action mới có tên SMS. Với loại Server Action này, người dùng có thể thiết lập gửi thông báo SMS tới những người dùng có liên quan mỗi khi có một tài liệu được tương tác trong hệ thống. Ví dụ: gửi SMS tới Kế toán trưởng mỗi khi có một hóa đơn được xác thực; thông báo SMS cho Giám đốc Kinh doanh khi có một Hợp đồng bán hàng được xác nhận, v.v.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top