Hoá đơn khách hàng

 • Quản lý hoá đơn

  Trong ERPOnline/Odoo khái niệm hoá đơn bao gồm các chứng từ sau đây:

  1. Hoá đơn khách hàng
  2. Hoá đơn nhà cung cấp
  3. Hoàn tiền khách hàng
  4. Hoàn tiền nhà cung cấp
 • Quản lý thanh toán

  Quản lý thanh toán là một khâu rất quan trọng trong hoạt động quản lý của doanh nghiệp. Việc quản lý thanh toán đảm bảo cho doanh nghiệp chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

  1. Quản lý thanh toán khách hàng

  Khi doanh nghiệp nhận được khoản thanh toán từ khách hàng, người dùng có những cách sau đây để quản lý theo dõi thanh toán khách hàng:

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top