Hợp đồng dịch vụ

 • Kế toán hợp đồng dịch vụ bán hàng

  Module này sửa đổi tài khoản quản trị để hiển thị dữ liệu quan trọng trong quản lý dự án của các công ty dịch vụ. 

  Tạo menu để hiển thị các thông tin có liên quan đến từng người quản lý. Bạn cũng có thể xem các báo cáo quản trị tóm tắt của tài khoản theo người dùng cũng như theo tháng.

 • Quản lý hợp đồng dịch vụ

  Hợp đồng dịch vụ có thể có nhiều hình thức khác nhau trong ERPOnline/Odoo, tùy thuộc vào bản chất của chúng. Vì vậy, bạn có thể có nhiều loại khác nhau của các hợp đồng dịch vụ, chẳng hạn như:

  • Hợp đồng giá cố định
  • Hợp đồng chi phí hoàn trả, xuất hóa đơn khi dịch vụ này được hoàn thành,
  • Hợp đồng giá cố định, hóa đơn hàng tháng theo các dịch vụ được thực hiện.
ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top