Hạn dùng sản phẩm

 • Ngày hết hạn của sản phẩm

  Theo dõi ngày khác nhau của hàng hoá và lô hàng hoá.

  Theo dõi các ngày sau đây:

  • Ngày kết thúc vòng đời sản phẩm
  • Ngày hạn dùng tốt nhất
  • Ngày dịch chuyển
  • Ngày cảnh báo

  Thực hiện các chiến lược loại bỏ vào ngày đầu tiên hết hạn (FEFO) được sử dụng rộng rãi, ví dụ, trong ngành công nghiệp thực phẩm.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top