Giảm giá,

  • Hiển thị giảm giá bán

    Module này cho phép bạn tính toán giảm giá trên các dòng đơn hàng bán và hóa đơn trên bảng giá của đối tác.

    Để thực giện, một hộp kiểm tra mới có tên 'Hiển thị giảm giá' được thêm vào các form Bảng giá.

    Ví dụ:

    Đối với các sản phẩm PC1 và các đối tác "Asustek": đơn giá = 450, và giá tính theo bảng giá của Asustek là 225. Nếu hộp kiểm đánh dấu, chúng ta sẽ có trong đơn hàng: Đơn giá = 450, giảm giá = 50,00, giá Net = 225. Nếu hộp kiểm không được đánh dấu, chúng ta sẽ có trên đơn hàng và dòng hóa đơn: Đơn giá = 225, GIẢM = 0,00, giá Net = 225

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top