Dự án

 • Quản lý Dự án & Nhiệm vụ

  Trong ERPOnline / Odoo, một dự án được thể hiện bởi một bộ các tác vụ cần được hoàn thành. Các dự án có cấu trúc phả hệ giúp bạn có thể chi một dự án thành nhiều dự án con. Nếu như tài khoản quản trị phản ảnh các hoạt động trong quá khứ thì vai trò của dự án là lên kế hoạch trong tương lai. Mặc dù có sự liên kết chặt chẽ với nhau nhưng chúng vẫn là hai khái niệm khác nhau.

 • Theo dõi phát sinh

  Theo dõi quản lý các vấn đề/ lỗi phát trinh trong phần dự án

  Ứng dụng này giúp bạn quán lý các vấn đề phát sinh mà bạn có thể phải đối mặt trong phần dự án như là lỗi hệ thống, khiếu nạu của khách hàng hay hỏng hóc máy móc, vật liệu.

  Ứng dụng cho phép quản lý để nhanh chóng kiểu tra các vấn đề phát sinh, chỉ định và quyết đinhj hướng giải quyết vấn đề nhanh chóng trước khi nó phát sinh thêm.

 • Từ Tiềm năng đến Phát sinh

  Liên kết module từ Tiềm năng tới các Phát sinh

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top