Dây truyền sản xuất

  • Năng lực sản xuất (Work Center)

    Work centers hay còn gọi là Năng lực sản xuất đại diện cho các đơn vị sản xuất có khả năng làm thay đổi nguyên vật liệu thô thành sản phẩm khác. Có 2 loại work centers cần phân biệt: Máy móc và Con người. Nó có thể là một hoặc một nhóm người và/hoặc các máy móc mà có thể được coi như là một đơn vị cho việc lập kế hoạch và dự báo năng suất lao động.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top