Chiến dịch Marketing tự động

 • Marketing

  Module này cung cấp các nguồn dẫn (leads) tự động thông qua các chiến dịch marketing (các chiến dịch có thể trong thực tế được xác định trên bất kỳ tài nguyên, không chỉ nguồn dẫn CRM).

  Các chiến dịch linh động và nhiều kênh. Quy trình như sau:

  • Thiết kế các chiến dịch tiếp thị như quy trình công việc, bao gồm các mẫu email để gửi đi, báo cáo để in và gửi qua email, hành động tùy chọn.
  • Xác định các phân đoạn đầu sẽ chọn các mục nên nhập chiến dịch (ví dụ nguồn dẫn từ một số quốc gia.)
  • Chạy chiến dịch của bạn trong chế độ mô phỏng để kiểm tra theo thời gian thực hoặc tăng tốc, và tinh chỉnh nó
  • Bạn cũng có thể bắt đầu các chiến dịch thực sự trong chế độ sử dụng, trong đó mỗi hành động phải yêu cầu tự xác nhận
  • Cuối cùng trực tiếp khởi động chiến dịch của bạn, và xem số liệu thống kê khi chiến dịch làm mọi thứ hoàn toàn tự động.
  • Trong khi chiến dịch đang chạy tất nhiên bạn vẫn có thể tiếp tục tinh chỉnh các thông số, các phân đoạn đầu vào, quy trình làm việc.

  Lưu ý: Nếu bạn cần dữ liệu demo, bạn có thể cài đặt các marketing_campaign_crm_demo module, nhưng hệ thống cũng sẽ cài đặt các ứng dụng CRM vì module này phụ thuộc vào nguồn dẫn CRM.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top