Cập nhật ERPOnline

  • Cập nhật thông tư 200/2014/TT-BTC vào phần mềm ERPOnline

    ERPOnline thông báo chính thức phát hành phiên bản cập nhật theo thông tư 200/2014/TT-BTCcủa Bộ tài chính. Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/1014 thay thế quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 về chế độ kế toán doanh nghiệp và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.Thông tư 200/2014/TT-BTC có cơ chế thoáng hơn so với quyết định 15/2006/QĐ-BTC và dần hướng tới Chuẩn báo cáo tài chính quốc tế (International Financial Reporting Standards, viết tắt IFRS). Theo đó, các hình thức ghi sổ kế toán sẽ được loại bỏ thay vào đó các doanh nghiệp sẽ tự quyết định hình thức ghi sổ của mình.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top