Cơ hội

  • Từ cơ hội đến báo giá

    Module thêm một shortcut trên một hay nhiều trường hợp cơ hội của phân hệ CRM.

    Shortcut này cho phép bạn tự động tạo một đơn ván hàng dựa trên trường hợp được chọn. Nếu trường hợp khác nhau đều mở (một danh sách), ứng dụng sẽ tạo một đơn hàng cho trường hợp đó. TRường hợp đó sẽ đóng và kiên kết tự động với các đơn hàng.

    Chúng tôi khuyên bạn nên cài module này, nếu bạn cài đặt cả module bán hàng và CRM.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top