Cách tạo báo giá trong ERPOnline

 • Quản lý báo giá bán hàng trong ERPOnline

  Quản lý báo giá bán hàng của bạn

   

  Trong ERPOnline, một báo giá và một đơn đặt hàng được xử lý trong các menu khác nhau. Bạn có thể xem xét để có một báo giá từ một đơn hàng đã hoàn thành, bởi vì đơn hàng đó đã được khách hàng xác nhận. Hoặc ngược lại, bạn có thể có một báo giá từ một đơn hàng chưa được xác nhận hoặc đã bị hủy bỏ nào đó. Báo giá của bạn có thể được mở bằng cách sử dụng menu Bán hàng ‣ Bán hàng ‣ báo giá.

  Để nhập các chi tiết của một báo giá mới, bạn có thể sử dụng menu Bán hàng ‣ Bán hàng ‣ Báo giá và sau đó chọn Tạo mới. OpenERP sẽ mở ra một cửa sổ mới cho phép bạn nhập dữ liệu vào một hình thức báo giá mới trống. Bạn cũng có thể tạo ra một báo giá

  trực tiếp từ một cơ hội.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top