Bảo trì hệ thống

  • Thông báo bảo trì toàn hệ thống ERPOnline

    Theo kế hoạch đại tu hàng năm để đảm bảo sự ổn định và bảo mật của toàn hệ thống, chúng tôi sẽ thực hiện việc nâng cấp toàn bộ cloud server lên phiên bản mới hơn và Thứ 7, ngày 3/1/2015. Để tối thiểu hóa sự ảnh hưởng đối với người sử dụng, chúng tôi sẽ thực hiện việc nâng cấp vào thời gian sau:

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top