Báo giá

 • Quản lý báo giá bán hàng trong ERPOnline

  Quản lý báo giá bán hàng của bạn

   

  Trong ERPOnline, một báo giá và một đơn đặt hàng được xử lý trong các menu khác nhau. Bạn có thể xem xét để có một báo giá từ một đơn hàng đã hoàn thành, bởi vì đơn hàng đó đã được khách hàng xác nhận. Hoặc ngược lại, bạn có thể có một báo giá từ một đơn hàng chưa được xác nhận hoặc đã bị hủy bỏ nào đó. Báo giá của bạn có thể được mở bằng cách sử dụng menu Bán hàng ‣ Bán hàng ‣ báo giá.

  Để nhập các chi tiết của một báo giá mới, bạn có thể sử dụng menu Bán hàng ‣ Bán hàng ‣ Báo giá và sau đó chọn Tạo mới. OpenERP sẽ mở ra một cửa sổ mới cho phép bạn nhập dữ liệu vào một hình thức báo giá mới trống. Bạn cũng có thể tạo ra một báo giá

  trực tiếp từ một cơ hội.

 • Từ cơ hội đến báo giá

  Module thêm một shortcut trên một hay nhiều trường hợp cơ hội của phân hệ CRM.

  Shortcut này cho phép bạn tự động tạo một đơn ván hàng dựa trên trường hợp được chọn. Nếu trường hợp khác nhau đều mở (một danh sách), ứng dụng sẽ tạo một đơn hàng cho trường hợp đó. TRường hợp đó sẽ đóng và kiên kết tự động với các đơn hàng.

  Chúng tôi khuyên bạn nên cài module này, nếu bạn cài đặt cả module bán hàng và CRM.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top