Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

  • Phân tích tài chính

    Kết quả cuối cùng của hoạt động kế toán trong doanh nghiệp là đưa ra các báo cáo tài chính và tiến hành phân tích thông tin từ hệ thống báo cáo tài chính để có những quyết định đúng đắn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

    Hệ thống ERPOnline/Odoo hỗ trợ người dùng hai dạng báo cáo bao gồm: Báo cáo theo luật định và Báo cáo chung.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top