Điều khoản thanh toán

 • Điều khoản thanh toán

  Điều khoản thanh toán là một phần rất quan trọng trong giao dịch kinh tế giữa các đối tác với nhau, nó thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên liên quan. Và căn cứ vào điều khoản thanh toán, hệ thống ERPOnline/Odoo sẽ nhắc nhở người dùng về ngày đến hạn của việc thanh toán cho một hoá đơn.

 • Quản lý hoá đơn

  Trong ERPOnline/Odoo khái niệm hoá đơn bao gồm các chứng từ sau đây:

  1. Hoá đơn khách hàng
  2. Hoá đơn nhà cung cấp
  3. Hoàn tiền khách hàng
  4. Hoàn tiền nhà cung cấp
ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top