đơn hàng

 • Kiểm soát hóa đơn bán hàng và giao nhận

  Kiểu soát hóa đơn bán hàng

   

  Các đơn hàng có thể được tạo từ việc xác nhận báo giá (Xem tại đây), hoặc tạo mới trong menu: Bán hàng ‣ Bán hàng ‣ Đơn hàng. và sau đó chọn Tạo mới

   Cách nhập dứ liệu theo các dòng của đơn hàng tương tự như hướng dẫn tại bài xây dựng báo giá.

 • Sales Analytic Distribution

  Sử dụng module này, bạn sẽ có thể liên kết các tài khoản quản trị tới đơn hàng bán.

ERPOnline is a cloud-based solution that hosts the most popular Enterprise Resources Planning solution - Odoo. With ERPOnline, Odoo deployment has never been easier. Consumers are offered with a great possibility to deploy Odoo in one click and run it fast, securely with neither hardware investment nor software installation on individual computers nor any IT effort.

The company

T.V.T Marine Automation Co., Ltd
#40 An Lac 2, So Dau ward, Hong Bang distr., Hai Phong city
Vietnam
Sales This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Billing This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Support This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Back to top